Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή του Ρίου Πάτρας

Αριθμ. 89988/7990 – ΦΕΚ Β 2159 – 06.08.2014

Τροποποίηση ρυθμιστικής δασικής απαγορευτικής διάταξης θήρας με αριθμό 2/2012 (που αφορά την καμμένη έκταση της ΔΕ Ρίου Δήμου Πατρέων) ως προς τα όρια και απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου είδους εντός της εκτάσεως, που απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:50.000 εμβαδού επιφανείας 28.332,70 στρεμμάτων το οποίο συνοδεύει την παρούσα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2/2012 Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας λόγω πυρκαγιάς (που αφορά την καμμένη έκταση της ΔΕ Ρίου Δήμου Πατρέων) ως προς τα όρια και απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου είδους εντός της εκτάσεως, που απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:50.000 εμβαδού επιφανείας 28.332,70 στρεμμάτων το οποίο συνοδεύει την παρούσα.

Αρχίζει από την διασταύρωση της παλαιάς Εθνικής οδού με τον χείμαρρο Χάραδρο (περιοχή γυμναστηρίου Τόφαλος), συνεχίζει τον δρόμο νότια (ανατολικά του χειμάρρου Χαράδρου) μέχρι την κοινότητα του Άνω Καστριτσίου.

Εν συνεχεία ακολουθεί τον δρόμο προς Ραντάρ OTE και στην πρώτη διασταύρωση αριστερά κατευθύνεται προς την κοινότητα Αργυράς μέχρι την θέση Προφήτης Ηλίας όπου το ομώνυμο εκκλησάκι. Εν συνεχεία ακολουθεί τον δασικό δρόμο νότια προς το Παναχαϊκό μέχρι την διασταύρωση με τον δρόμο που οδηγεί από τα Αργυρά στις ανεμογεννήτριες.

Στην συνέχεια ακολουθεί τον δρόμο βορειοανατολικά μέχρι την διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στο γήπεδο των Σελλών και εν συνεχεία βρίσκει τον ασφάλτινο δρόμο Σελλών – Αγίας Μαρίνας τον οποίο ακολουθεί βόρεια μέχρι την διασταύρωση του με τον επαρχιακό δρόμο Πατρών – Πιτίτσας.

Εν συνεχεία ακολουθεί αριστερά τον επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση την κοινότητα Αργυράς την οποία διασχίζει και στο τέλος της κοινότητας μετά το νεκροταφείο ακολουθεί δεξιά τον τσιμεντόδρομο ο οποίος καταλήγει σε δασικό δρόμο που κατευθύνεται προς τον χείμαρρο Βολιναίο και φθάνει μέχρι τα όρια της κοινότητας Δρέπανου όπου στρίβει δεξιά (ανατολικά) στον πρώτο υφιστάμενο χωματόδρομο πριν τα σπίτια της κοινότητας Δρέπανου καταλήγοντας στον χείμαρρο Βολιναίο.

Εν συνεχεία ακολουθώντας την αριστερή κοίτη του χειμάρρου φθάνει στην γέφυρα της παλαιάς Εθνικής οδού Πατρών – Αθηνών στα όρια των κοινοτήτων Δρέπανου και Ψαθοπύργου. Μετά από εκεί ακολουθεί δυτικά την παλαιά Εθνική οδό Πατρών -Αθηνών και φτάνει μέχρι το σημείο που ξεκίνησε η απαγόρευση, στην διασταύρωση της παλαιάς Εθνικής οδού με τον χείμαρρο Χάραδρο (περιοχή γυμναστηρίου Τόφαλος).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 29/02/2016 με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου εντός της ευρύτερης περιοχής της καμμένης έκτασης.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Αναθέτουμε τη τήρηση και εφαρμογή της παρούσας στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 16 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Πατρών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ

————

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τη διάταξη του αρθρ. 258 παρ. 5 του Ν. 86/1969 «περί δασικού κωδικός» όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «καθορισμός Περιφερειών της Χώρας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-03-93) «καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
6. Την υπ’ αριθ. 40/29-12-2010 (ΦΕΚ 247/Α΄/31-12-2010) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γ.Π. των Περιφερειών και διορισμός Γ.Γ. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους».
7. Την υπ’ αριθ. Γ.Γ. 15646/1521/01-03-2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΦΕΚ 491/Β΄/31-03-2011) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων στους Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
8. Την αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινή απόφαση των Υφ. Εθν. Οικονομίας και αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/
16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/04-02-98) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθν. Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Την αριθ. 99778/3949/07-09-2000 δ/γη Υπ. Εθν. Γεωργίας «περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές».
10. Την αριθ. 97637/4804/24-08-2007 δ/γη ΥΠ.Α.Α.Τ. «Εξέταση προς έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης Δ.Α.Δ. περιμετρικά των καμμένων περιοχών».
11. Την αριθ. 97650/4865/29-08-2007 δ/γή ΥΠ.Α.Α.Τ. Εντολή Υπουργού «Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δ.Α.Δ. στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας».
12. Την με αριθ. 3759/11-09-2007 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Αχαΐας «Απαγόρευση άσκησης της θήρας εντός καμμένων εκτάσεων».
13. Τις με αριθ. 4505/30-08-1989, Ζα/4689/27-12-1996, 1006/27-11-1997, 2475/25-08-1998 αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιών.
14. Το γεγονός ότι στις 18/07/2012 αποτεφρώθηκε αγροτοδασική έκταση συνολικού εμβαδού 11.192,00 στρεμμάτων που καλύπτεται από τις ανωτέρω αποφάσεις αναδασωτέων, στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Σελλών – Αργυράς – Πλατανίου – Άνω Καστριτσίου – Κάτω Καστριτσίου & Δρεπάνου, Δημοτικής Ενότητας Ρίου -Δήμου Πατρέων Αχαΐας.
15. Το αριθ. 144/06-5-2014 έγγραφο του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Πατρών.
16. Το αριθ. 481/10-6-2014 έγγραφο της Γ΄ Κ.Ο.Π.
17. Την από 16/7/2014 πρόταση του Δασοπόνου Κωνσταντίνου Οικονόμου, υπεύθυνου θήρας του Δασαρχείου Πατρών, ο οποίος προτείνει να τροποποιηθεί όσον αφορά τα εκτατικά όρια η υφιστάμενη αριθμός 2/2012 ΔΑΔ θήρας λόγω πυρκαγιάς, για τους λόγους που αναφέρει,