Απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου Αριδαίας

kinigi_hioniaΑριθμ. ΔΑΔ 34 – ΦΕΚ Β 3160 – 12.12.2013

Απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου Αριδαίας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1 . Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδαφ. Β΄ και στ’ του Ν.Δ.86/1969 «περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 532/70 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως» σε συνδυασμό με τις όμοιες του ΒΔ 709/70 «Περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περ/κών Αρχών Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας αρμοδιοτήτων».
3. Την ΚΥΑ 414985/29-11-1985 άρθρο 5 παρ. 3 ΦΕΚ 57/Β/18-12-85 «Περί διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Την με αριθμό οικ. 53844/10-7-2013 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
5. Την με αριθμό 9432/12-8-2013/25 (ΑΔΑ ΒΛΩ1ΟΡ1Υ-ΜΑ8) Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Αριδαίας Κυνηγετικής Περιόδου 2013-2014.
6. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αριδαίας επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, με αποτέλεσμα να προξενούνται προβλήματα στη διαβίωση και γενικά καταστροφές στους πληθυσμούς του θηραματικού πλούτου.
7. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αριδαίας σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και διάρκειας, αποφασίζουμε:

Λόγω των σημερινών χιονοπτώσεων καθώς και σε κάθε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας, έντασης και έκτασης στην περιοχή του Δασαρχείου Αριδαίας και όπου το έδαφος είναι σκεπασμένο με χιόνι απαγορεύουμε το κυνήγι για όλα τα θηράματα και επιτρέπεται μόνο για υδρόβια πτηνά στις παραποτάμιες περιοχές και τεχνητές λίμνες και σε ζώνη πλάτους 100 μ. από τις όχθες και όπου επιτρέπεται αυτό.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας, ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλμωπίας και ισχύει από τη δημοσίευση της, μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.

Οι παραβάτες αυτής της απαγορευτικής διάταξης θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρούσα και τις διατάξεις του άρθρου 287 του ΝΔ 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ΝΔ 996/1971 και 175/75, της ΚΥΑ 414985/29-11-8-1985 και της ΚΥΑ 87578/703/2007 ΦΕΚ 581Β/07.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριδαία, 27 Νοεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Αριδαίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΤΗΣ