Απευθείας τιμολόγηση διαφημιζόμενων

NOMOΣ 4307/2014ΦΕΚ A 246 – 15.11.2014

Άρθρο 83
Απευθείας τιμολόγηση διαφημιζόμενων
1. To άρθρο ένατο του ν. 4279/2014 (Α158) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α, β, γ, ε και στ του άρθρου πέμπτου αρχίζει από την 1.7.2015.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Τιμολόγια για τις πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από τη δημοσίευση του ν. 4279/2014 μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, επανεκδίδονται μέχρι τη λήξη του μηνός Νοεμβρίου 2014.