Αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού των δήμων

Αριθμ. 2/104505/ΔΕΠ – ΦΕΚ τεύχος Β 6599/21.11.2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).» (Β΄ 1077).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπό στοιχεία 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 (Β΄ 1077) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

1. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 προστίθεται τρίτη παράγραφος προκειμένου να συμπεριληφθεί ως ειδικώς ρυθμιστέα περίπτωση η αποζημίωση του ωρομίσθιου προσωπικού της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό έργο στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), και τροποποιούνται ή συμπληρώνονται προσηκόντως τα υπόλοιπα άρθρα.
2. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται νέο άρθρο 5, με το οποίο καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση του ωρομίσθιου προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 1, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό έργο στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), και τα ισχύοντα άρθρα 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντιστοίχως.
3. Στο νέο άρθρο 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, με το οποίο ορίζονται οι διατάξεις από τις οποίες διέπονται τα λοιπά θέματα αποδοχών του ωρομίσθιου προσωπικού που προσφέρει εκπαιδευτικό έργο στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
4. Στο νέο άρθρο 7 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Η υπό στοιχεία 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 (Β΄ 1077) κοινή υπουργική απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου (εφεξής καλλιτεχνικό προσωπικό), του οποίου οι αποδοχές δεν ρυθμίζονται από τα άρθρα 103 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και την υπό στοιχεία Ε430/15.12.2021 (Β΄ 5889) κοινή υπουργική απόφαση, που απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με εξαίρεση τα Ν.Π.Ι.Δ. για τα οποία ισχύει ειδικότερη ισχύουσα ρύθμιση και τα Ν.Π.Ι.Δ του ν. 2273/1994 (Α΄ 233).

2. Ως καλλιτεχνικό προσωπικό παραστατικών τεχνών θε-άτρου, χορού και κινηματογράφου για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται οι ειδικότητες ηθοποιών, χορευτών, θεάτρου, χορού, χορογράφων, κινηματογράφου, σκηνοθετών και βοηθών σκηνοθετών, σκηνογράφων, σκιοπαιχτών, καλλιτεχνικών συνεργατών, καθώς και προσωπικό που ασκεί συναφές εκπαιδευτικό έργο, όπως δάσκαλοι και καθηγητές υποκριτικής, θεάτρου, θεατρικής αγωγής, θεατρολογίας, δραματικής τέχνης ή χορού και επιμορφωτών και υπευθύνων θεατρικού παιχνιδιού ή εργαστηρίου. 3. Ειδικώς ρυθμίζεται η ωριαία αποζημίωση του ωρομίσθιου προσωπικού της παρ. 2, το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό έργο στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Άρθρο 2
Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη του καλλιτεχνικού προσωπικού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 ορίζεται ειδική μισθολογική κλίμακα Καλλιτεχνικού Έργου με δεκαεννέα (19) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.). Το εν λόγω προσωπικό εξελίσσεται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19.

Άρθρο 3
Μισθολογική εξέλιξη

Για τη μισθολογική εξέλιξη του καλλιτεχνικού προσωπικού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών.

Άρθρο 4
Βασικός Μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του καλλιτεχνικού προσωπικού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 ορίζεται στο ποσό των χιλίων τριάντα επτά ευρώ (1.037,00 €). Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των χιλίων τριάντα επτά ευρώ (1.037,00 €) με το συντελεστή 0,0530. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

2. Στην περίπτωση καλλιτεχνικού προσωπικού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, που κατέχει συναφή τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του κλάδου ορίζεται στο ποσό των χιλίων ενενήντα δύο ευρώ (1.092,00 €). Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού, που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των χιλίων ενενήντα δύο ευρώ (1.092,00 €) με τον συντελεστή 0,0540. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 5
Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του προσωπικού που προσφέρει εκπαιδευτικό έργο στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

1. Η ωριαία αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 1 δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πέντε (5,00) ευρώ και το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλεται στο εν λόγω προσωπικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό του Μ.Κ. 1 των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 κατά περίπτωση.

2. Η ωριαία αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 1 καθορίζεται κατά περίπτωση με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., εντός του πλαισίου της παρ. 1, επί τη βάσει ειδικότερων τυπικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας.

Άρθρο 6
Λοιπά μισθολογικά θέματα

Για το καλλιτεχνικό προσωπικό των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1, λοιπά μισθολογικά θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας, διέπονται από το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Για το προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται η ωριαία αποζημίωση της παρ.3 του άρθρου 1, λοιπά θέματα αποδοχών που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας, διέπονται μόνο από το άρθρο 24 και τις παρ. 1, 10, 11 και 12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης