Αποκλειστική νοσοκόμα. Άδεια εργασίας. Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Αποκλειστική νοσοκόμα. Άδεια εργασίας. Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Αποκλειστική νοσοκόμα. Δικαιολογητικά για έκδοση άδεια εργασίας και κριτήρια επιλογής, οργάνωσης και εργασίας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικείο υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 28/29.4.2013
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας ή Βοηθού Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών ΝοσοκόμωνΣύμφωνα με το ΦΕΚ 425/Β/14-6- 93 ισχύουν τα παρακάτω:

1.   Αρμόδιος  φορέας  για  τη  χορήγηση  της  άδειας  εργασίας   των αποκλειστικών  αδελφών νοσοκόμων (συνοδών ασθενών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1976/91 ορίζεται το υποκαταστήματα ΙΚΑ του τόπου διαμονής των παραπάνω προσώπων.

Η  παραπάνω  άδεια  πιστοποιείται από το βιβλιάριο εργασίας, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ και θεωρείται  από  ιατρό     των  κατά  τόπους  Δ/νσεων Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και     Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.  Ως  προϋποθέσεις  για την έκδοση της άδειας εργασίας ορίζονται τα     ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απολυτήριο τουλάχιστον γυμνασίου.
β. Πιστοποιητικό υγείας από τις  κατά  τόπους  Δ/νσεις  Υγιεινής  του     Υπουργείου  Υγείας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο λοιμώδεις νόσημα.
γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
δ. Πιστοποιητικό   μηνιαίας   τουλάχιστον   εκπαίδευσης  σε  πλήρη απασχόληση σε νοσοκομείο 200 κλινών και άνω.

Η  εκπαίδευση και το ευδόκιμο αυτής θα βεβαιώνεται από τη διευθύνουσα του νοσοκομείου και από το διοικητικό διευθυντή αυτού.

Της   εκπαίδευσης   απαλλάσσονται   όσοι  έχουν  τίτλο  παρακολούθησης Νοσηλευτικών  σπουδών   ετήσιας   τουλάχιστον   διάρκειας   σε   νόμιμα λειτουργούσα   Νοσηλευτικό   Σχολή   ή   σε  Κέντρο  Ελευθέρων  Σπουδών Νοσηλευτικής.

3.  Κατά  την  πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης απαλλάσσονται της υποβολής των δικαιολογητικών α και δ της παραγράφου 2  τα  πρόσωπα  που  έχουν  υπαχθεί  στην  ασφάλιση  του ΙΚΑ μέσω ασφαλιστικού συνεταιρισμού καθώς και τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει ευδόκιμα το επάγγελμα  αυτό  για χρονικό  διάστημα έξι (6) μηνών και άνω. Το ευδόκιμο θα βεβαιώνεται από τη διευθύνουσα του οικείου Ιδρύματος.

Το πιστοποιητικό υγείας, προβλέπεται από το εδάφιο β της παραγράφου 2 θα ανανεώνεται κάθε έτος και θα προσκομίζεται στο  αρμόδιο  όργανο  της παραγράφου  1  της  παρούσας.   Σε  περίπτωση  που στα παραπάνω πρόσωπα διαπιστωθούν μεταδοτικό ή λοιμώδη νοσήματα, η άδεια εργασίας  δεν  ανανεώνεται,  μέχρις  ότου διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Δ/νσεις Υγιεινής η αποκατάσταση της υγείας τους.

Επίσης ανάκληση ή αναστολή της ισχύος της άδειας εργασίας προβλέπεται μετά  από  αιτιολογημένη απόφαση του φορέα, που τη χορήγησε και κατόπιν εισηγήσεως του  ιδρύματος,  στο  οποίο  ο  κάτοχός  της  προσέφερε  τις υπηρεσίες του.

4.  Κάθε πρόσωπο για να  εκτελεί  εργασίας  αποκλειστικής  νοσοκόμου υποχρεούται  να  κατέχει  βιβλιάριο  εργασίας και υγείας 10 φύλλων.  Σε κάθε φύλλο θα αναγράφονται  στην  μεν  πρώτη  σελίδα  τα  στοιχεία  του ενδιαφερόμενου προσώπου:

α: Ονοματεπώνυμο

β: Όνομα πατρός – μητρός

γ: Έτος γεννήσεως.

δ: Α.Δ. Ταυτότητας.

ε: Διεύθυνση κατοικίας

στις δε πίσω σελίδες τα παρακάτω στοιχεία για την ανά  έτος  ανανέωση της ισχύος της άδειας εργασίας:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ:

Έπειτα   από  εξακρίβωση  της  συνδρομής  των  προϋποθέσεων  υγείας, παρατείνεται η ισχύς του παρόντος για το ημερολογιακό έτος.

Η παραπάνω ένδειξη θα θεωρείται  από  τον  αρμόδιο  ιατρό  των  κατά     τόπους  Δ/νσεων  Υγιεινής  του  Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων.

5.  α.  Η  δαπάνη  για την έκδοση του βιβλιαρίου άδειας εργασίας και υγείας βαρύνει το ΙΚΑ.

β. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε  βάρος  του   προϋπολογισμού  του  ΙΚΑ,  το  ύψος  της  οποίας  δεν  μπορεί  να προσδιοριστεί.

Η απόφαση  αυτή  αρχίζει  να  ισχύει  από  τη  δημοσίευσή  της  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα 29 / 4 / 2013
Αριθμ. Πρωτ. Α21/404/11
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : «Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων»
Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-93 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 425/Β’/14-6- 93)
2. Η υπ’ αριθμ. 60/95 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ80000/28875/1856/23-3-2012 ( ΦΕΚ1175/10-4-2012 ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την υπ’ αριθμ. 60/95 εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-96 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 425/Β’/14-6-93) με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε ότι αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της άδειας εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 14 του Ν.1976/91, είναι το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου διαμονής τους , ως προϋποθέσεις δε για την έκδοση της άδειας εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων ορίζονταν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Απολυτήριο τουλάχιστον γυμνασίου
β) Πιστοποιητικό υγείας
γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
δ) Πιστοποιητικό μηνιαίας τουλάχιστον εκπαίδευσης σε πλήρη απασχόληση σε νοσοκομείο 200 κλινών και άνω.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Φ80000/28875/1856/23-3-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ότι:
« Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ9/οικ.1012/1993 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 425) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή-τριας».
Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης απαλείφεται .
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .»

Κατόπιν τούτου, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καθίσταται σαφές ότι , για την έκδοση της άδειας εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων δεν απαιτείται πλέον απολυτήριο τουλάχιστον γυμνασίου , αλλά ,απαραίτητη προϋπόθεση , από 10-4-2012 και εφεξής (ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω ΚΥΑ), είναι η προσκόμιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή -τριας , απαλείφεται δε η περίπτωση δ’ και δεν αναζητείται πλέον πιστοποιητικό μηνιαίας τουλάχιστον εκπαίδευσης σε πλήρη απασχόληση σε νοσοκομείο 200 κλινών και άνω.

Οσον αφορά στην έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή ?τριας αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί στις υπηρεσίες μας για άδειες εργασίας που θα εκδίδονται από 10-4-2012 και εφεξής ,δεδομένου ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης της σχετικής άδειας εργασίας που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας εργασίας δεν θα αναζητείται.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για να αποκτήσουν την εν λόγω άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή-τριας θα πρέπει να απευθύνονται στην Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας του τόπου της κατοικίας τους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σε περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί άδειες εργασίας από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 10-4-2012 χωρίς την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας, με ευθύνη της υπηρεσίας θα πρέπει να κληθούν και να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι/νες προκειμένου να την προσκομίσουν. Σε περιπτώσεις δε που δεν προσκομιστεί παρότι ενημερώθηκαν δεν θα είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας εργασίας τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΑΔΑ: ΒΕΖΓ4691ΩΓ-ΧΘΛ
Αθήνα 11 / 6 / 2013
Αριθμ. Πρωτ. Α21/404/13

ΘΕΜΑ: «Κριτήρια επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές της χώρας- Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απόδειξη της εμπειρίας τους»
Σχετ.: 1.Οι υπ’αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-93 (ΦΕΚ 425/Β’/14-6-93) και. Φ80000/28875/1856/23-3-2012 ( ΦΕΚ1175/10-4-2012 ) Κ. Υ.Α
2. Οι υπ’αριθμ. 60/95 και 28/13 εγκύκλιοι της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ4α / οικ. 37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-2013 τ.Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της χώρας από Αποκλειστικές Αδελφές Νοσοκόμες και Νοσοκόμους και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Όπως είναι γνωστό, η νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς εντός των δημοσίων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών παρέχεται αποκλειστικά από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους, οι οποίοι φέρουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής , δε συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία η δε δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή , στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (σχετ. Ν. 1976/91 και η υπ’αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-93 ΚΥΑ ) απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόλησή τους αυτή είναι να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια εργασίας ?υγείας εκδοθείσα από το Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ4α / οικ. 37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-2013 τ.Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνεται και διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο κριτηρίων επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές της χώρας .

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι :
? Δημιουργείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι αποκλειστικές νοσοκόμες/οι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Για την εγγραφή τους σε αυτό απαιτείται να προσκομίσουν εκτός από την άδεια εργασίας-υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας, πτυχίο-τίτλο σπουδών ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής, ΑΜΚΑ, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικό ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς.

? Οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί πριν την 1/10/2000 και κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’αριθμ. Φ9 / οικ.1012 /14-6-93 ΚΥΑ, διευκρινίζεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή /τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

? Με την εγγραφή στο Μητρώο η αποκλειστική νοσοκόμα ή ο αποκλειστικός νοσοκόμος λαμβάνειμοναδικό αριθμό εγγραφής (αριθμό μητρώου αποκλειστικής/ού νοσοκόμας/μου) και κάρτα ταυτοποίησης (ταυτότητα).Η εν λόγω κάρτα θα φέρει τη φωτογραφία της αναφερόμενης και θα αναγράφει το όνομα , το επώνυμο, την ιδιότητα της αποκλειστικής νοσοκόμας , τον αριθμό μητρώου , το νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική και το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών της.

? Καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος αποκλειστικών νοσοκόμων ανά νοσοκομείο σε ετήσια βάση και με απολύτως αντικειμενικά, βαθμολογούμενα κριτήρια από την Υ.Πε. (και όχι από την Προϊσταμένη κάθε νοσοκομείου). Κάθε αποκλειστική μπορεί να εγγραφεί μόνο σε ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική (μεταξύ τριών επιλογών που θα δηλώσει αρχικά), προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητά τους προς εξυπηρέτηση των ασθενών. Τα προσμετρώμενα κριτήρια αφορούν την εμπειρία, την οικογενειακή /κοινωνική κατάσταση (πολυτεκνία, ανήλικα τέκνα, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών) και την οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων.

? Με την οριστικοποίηση του ονομαστικού πίνακα από την οικεία Υ.Πε εκδίδονται οι κάρτες ταυτοποίησης για το προσεχές έτος από την Υ.Πε και ο πίνακας αποστέλλεται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική , όπου αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο της Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

? Η διάθεση των αποκλειστικών γίνεται μόνο από τον κατάλογο του νοσοκομείου και με την σειρά αναγραφής σε αυτόν (κυκλική διάθεση – rotation), ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στην εργασία για όλες/ους τους συμμετέχοντες. Την ευθύνη για τη σωστή διάθεση των αποκλειστικών από τη λίστα έχει τριμελής Επιτροπή που ορίζεται σε κάθε νοσοκομείο και απαρτίζεται από την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας και νοσηλευτή εργαζόμενο, ενώ υποχρεούται να καταθέτει ανά τρίμηνο απολογιστικά στοιχεία στο Δ.Σ. του νοσοκομείου για τη διάθεση των αποκλειστικών. Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την/τον αποκλειστική/ό νοσοκόμα/ο από τον σχετικό κατάλογο του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους.

? Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής, οφείλει να βεβαιώνει την εκτέλεση της υπηρεσίας από την /τον αποκλειστική /ό νοσοκόμα/ο προς τον ασθενή πάνω στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών βάζοντας ειδική σφραγίδα καθώς και να παραλαμβάνει και να τηρεί σε ειδικό αρχείο φωτοαντίγραφο από την τριπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν μετά την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τον ασθενή οι αποκλειστικές νοσοκόμες.

? Η παραμονή στο χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος προσώπων ως συνοδών επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του θεράποντα ιατρού και μόνο σε συγγενικά πρόσωπα. Σε περίπτωση παραμονής συνοδού που απασχολείται κατ’ οίκον με τη φροντίδα του ασθενούς, θα πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση απασχόλησης και να προσκομίζεται αντίγραφο του εργοσήμου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησής του.

3. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω , για την κατάταξη των ενδιαφερομένων αποκλειστικών νοσοκόμων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων που καταρτίζονται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια ,λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καθώς επίσης και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει λόγω της απασχόλησής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες.

Για την απόδειξη της εμπειρίας τους προβλέπεται ότι θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την σχετική αίτηση και βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες.

Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται από το Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο υπάγεται η ενδιαφερόμενη , κατόπιν αιτήσεώς της , περιλαμβάνοντας μόνο χρόνο ασφάλισής της στο Ιδρυμα με ειδικότητα αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές ή σε περίπτωση μη καταβολής τους και σύνταξης ΠΕΕ, κατόπιν ολοσχερούς εξόφλησης ( είτε εφάπαξ είτε μέσω ρύθμισης ) των συγκεκριμένων ΠΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενες μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζουν, εάν υφίστανται, τα ασφαλιστικά τους στοιχεία (ΔΑΤΕ κλπ.) για περιόδους απασχόλησής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες μέχρι 31/12/2001, προκειμένου, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ( δηλ. καταβολή των εισφορών) να συμπεριληφθεί στη βεβαίωση και ο χρόνος αυτός.

Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά οι απαιτούμενες πληροφορίες θα λαμβάνονται οίκοθεν μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αποκλειστική νοσοκόμα

Αριθ. Φ. 700/388/338691/Σ. 5392 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3639/10.11.2016
Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ) από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους.

Η νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς εντός των στρατιωτικών νοσοκομείων (ΣΝ) και του 417 ΝΙΜΤΣ παρέχεται αποκλειστικά από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό.
Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές / αποκλειστικούς νοσοκόμες /νοσοκόμους.
Οι αποκλειστικές / οι νοσοκόμες / οι φέρουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασθενείς του νοσοκομείου όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με αυτά και η δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τον ασθενή, ή τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται. Προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς των ΣΝ και του 417 ΝΙΜΤΣ, οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμες/οι οφείλουν:
α. Να διαθέτουν άδεια εργασίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.9/οικ. 1012/28-5-1993 κοινή απόφαση Υπουργών Εργασίας, και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β ́ 425), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
β. Να έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που τηρείται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε αυτό, την απόκτηση του αριθμού μητρώου αποκλειστικού νοσοκόμου, την έκδοση σχετικής κάρτας ταυτοποίησης καθώς και τις αρμόδιες αρχές που διεκπεραιώνουν την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τα ίδια θέματα για τις /
ους αποκλειστικές/ούς νοσοκόμες/ους που παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του N. 4132/2013 (Α 59).
γ. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης ή κιβδηλίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, αρπαγής προσώπου, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών.
δ. Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω περίπτωσης γ ́.

Αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων για το έτος 2016

Το έντυπο της αρχικής αίτησης 2016

Δικαιολογητικά για ΝΕΑ αίτηση:

Δικαιολογητικά για ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ αίτηση: