Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς

Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς

Αριθμ. 30/003/000/350 – ΦΕΚ Τεύχος Β 212/01.02.2019
Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του Ν. Λάρισας
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του Νομού Λάρισας, για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ́) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, να ληφθεί υπόψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη κορόμηλα σάκχαρο (εκφραζόμενο σε ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα από τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρο.

III. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αιθυλική αλκοόλη να ληφθεί η τιμή των 58,55 λίτρων ανύδρου αλκοόλης ανά εκατό (100) χιλιόγραμμα ενεχομένου, στα προς απόσταξη κορόμηλα, ιμβερτοσακχάρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως