Αποζημίωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών ΕΠΑΛ

Αποζημίωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών ΕΠΑΛ

Καθορισμός αποζημίωσης επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ»Αριθμ. 2863 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2392/21.06.2018
Καθορισμός αποζημίωσης επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ», κωδ. ΟΠΣ 5003893, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό αποζημίωσης των επιμορφωτών εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ Φ11/97153/Δ4/13-06-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2230/τ.Β’/14-06-2018), στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά διδακτική ώρα.

2. Τον καθορισμό αποζημίωσης των εποπτών της σχολική μονάδας στην οποία υλοποιείται το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ Φ11/97153/Δ4/13-06-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2230/τ.Β’/14-06-2018), στο ποσό των 30,00 ευρώ ανά ημέρα.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως