Αριθμός εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/19/οικ. 23715 – ΦΕΚ B 2992 – 19.09.2016
Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης

Ορίζουμε το συνολικό αριθμό των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) για τον 25ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 2016, σε εκατόν εξήντα (160) σπουδαστές οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης ως εξής:

Τμήμα Εξειδίκευσης Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης 45
Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών 20
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας 20
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 20
Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων 15
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 10
Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας 10
Ψηφιακής Πολιτικής 10
Πολιτιστικής Διοίκησης 10

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως