Αριθμός μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2013-2014

oaed3Αριθμ. 2222/Δ5.4 – ΦΕΚ Β 191 – 31.01.2014

Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21-06-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α΄/04-07-2012) και το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25-06-2013).
γ) Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/05-07-2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667/Β΄/05-07-2013).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β.Δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 123/Α΄/21-06-1971) και άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/06-11-2001).
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3, 6 και 9 του Ν.Δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α΄/14-06-1969).
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄/16-06-1989) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α΄/14-09-1995).
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β.Δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών-τεχνιτών» (ΦΕΚ 157/Α΄/06-06-1952) και του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄/30-09-1985).
η) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/31-05-1982) και του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/31-07-1990).
θ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ. 6, παρ. 3 – εδ. α, β και παρ. 7 και άρθρο 18 παρ. 1 εδ. α, θ και παρ. 2 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α΄/13-07-2006).
ι) Την υπ’ αριθμ. 40041/12-04-2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 639/Β΄/27-04-2007).
ια) Την υπ’ αριθμ. 3.12195/οικ.3.688/04-04-2013 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών …….. σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. για το έτος 2013 (από 01-01-2013 μέχρι 31-12-2013)» (ΦΕΚ 803/Β΄/05-04-2013).
ιβ) Τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφαση 55/19-11-2013 και έγγραφο 98048/20-11-2013) και τις αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων που κατατέθηκαν στον ΟΑΕΔ:
1) Την υπ’ αριθμ. 382/05-09-2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΣ ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ.
2) Την υπ’ αριθμ. 38/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
3) Την υπ΄ αριθμ 162/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πετρούπολης.
4) Την υπ’ αριθμ. 62/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
5) Την υπ’ αριθμ. 322/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ασπροπύργου.
6) Την υπ’ αριθμ. 323/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Χαλκιδέων.
7) Την υπ’ αριθμ. 23/09-08-2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΓΝ Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν – Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ».
8) Την υπ’ αριθμ. . 8/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Βορείου Αιγαίου.
9) Την υπ’ αριθμ.. 9/29-5-2013 Απόφαση του Δ.Σ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
10) Τις υπ’ αριθμ. 684/2012 και 16/2013 Αποφάσεις του Δ.Σ του Δήμου Λέσβου.
11) Την υπ’ αριθμ. 109/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Λέσβου.
12) Την υπ’ αριθμ. 151/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
13) Την υπ’ αριθμ. 297/17-06-2012 του Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου.
14) Την υπ’ αριθμ. 40/09-09-2012 του Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Άρτας.
15) Την υπ’ αριθμ. 54/2009 του Απόφαση Δ.Σ της ΔΕΥΑ Τρίπολης.
16) Την υπ’ αριθμ. 573/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Τρίπολης.
17) Την υπ’ αριθμ. 27/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΚΕΔΗ Τρίπολης.
18) Την υπ’ αριθμ. 94/2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.
19) Την υπ’ αριθμ. 127/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Ν. Χανίων.
20) Την υπ’ αριθμ. 102/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
21) Την υπ’ αριθμ. 336/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ορεστιάδας.
22) Την υπ’ αριθμ. 117/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Τοπείρου Ξάνθης.
23) Τις υπ’ αριθμ. 86/2013 και 130/2013 Αποφάσεις του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Αβδήρων Ξάνθης.
24) Την υπ’ αριθμ. 54/2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ του Δήμου Αμφίπολης Σερρών.
25) Την υπ’ αριθμ. 138/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Πρεσπών.
26) Την υπ’ αριθμ. 77/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑ».
27) Την υπ’ αριθμ. 47/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Βοΐου Κοζάνης.
28) Την υπ’ αριθμ. 247/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Βέροιας.
29) Την υπ’ αριθμ. 148/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλικιδικής.
30) Την υπ’ αριθμ. 23/10-09-2013 Απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας.
31) Την υπ’ αριθμ. 58/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δ. Καλαμαριάς.
32) Την υπ’ αριθμ. 12/03-07-2013 (θέμα 2ο) Απόφαση των Δ.Σ των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
33) Την υπ’ αριθμ. 12/03-07-2013 (θέμα 2ο) Απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
34) Την υπ’ αριθμ. 132/18-06-2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη.
35) Την υπ’ αριθμ. 64/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αρριανών Ροδόπης.
36) Την υπ’ αριθμ. 61/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Βοΐου Κοζάνης.
37) Την υπ’ αριθμ. 152/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κατερίνης.
38) Την υπ’ αριθμ. 80/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Παιδείας Πολ/μου, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δ. Κατερίνης.
39) Την υπ’ αριθμ. 99/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Κατερίνης.
40) Την υπ’ αριθμ. 59/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας Σερρών.
41) Την υπ’ αριθμ. 155/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Κισσάμου Χανίων.
42) Την υπ’ αριθμ. 52/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Άρτας.
43) Την υπ’ αριθμ. 167/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.
44) Την υπ’ αριθμ. 409/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ιωαννιτών.
45) Την υπ’ αριθμ. 46/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας.
46) Την υπ’ αριθμ. 96/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Ανατολικού Ολύμπου Ν. Πιερίας.
47) Την υπ’ αριθμ. 99/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
48) Την υπ΄αριθμ. 422/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Καλαμαριάς.
49) Την υπ΄αριθμ. 27/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Γ. Νοσοκομείου Χαλκίδας – Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» – Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
50) Την υπ’ αριθμ. . 211/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Θέρμου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
51) Την υπ’ αριθμ. 43/2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δ. Δράμας.
52) Την υπ’ αριθμ. 124/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Λάρισας.
53) Την υπ’ αριθμ. 97και98/2013 Απόφαση του Δ.Σ ΔΕΥΑ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Τρίπολης.
54) Την υπ’ αριθμ. 295/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης.
55) Την υπ’ αριθμ. 370/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φλώρινας.
56) Την υπ’ αριθμ. 64/2013 Απόφαση του Δ.Σ ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ. Φλώρινας.
57) Την υπ’ αριθμ. 427/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Χίου.
58) Την υπ’ αριθμ. 492/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Χίου.
59) Την υπ’ αριθμ. 155/2013 Απόφαση του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Χίου (ΔΗ.Κ.Ε. Χίου).
60) Την υπ’ αριθμ. 247/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ζηρού Ν. Πρέβεζας.
61) Την υπ’ αριθμ. 126/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Βόλβης.
62) Την υπ’ αριθμ. 87/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καβάλας.
63) Την υπ’ αριθμ. 64 και 249/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φαρσάλων Λάρισας.
64) Την υπ’ αριθμ. 174/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Σερβιών – Βελβεντού Κοζάνης.
65) Την υπ’ αριθμ. 116/2013 Απόφαση του Δ.Σ του ΟΛΠΑ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.).
66) Την υπ’ αριθμ. 636/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Καβάλας.
67) Την υπ’ αριθμ. 62/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.
68) Την υπ’ αριθμ. 87/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας.
69) Την υπ’ αριθμ. 12/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Παν/κού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου.
70) Την υπ’ αριθμ. 76/2013 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Έργους Μυκηνών.
71) Την υπ’ αριθμ. 64/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Παύλου Μελά.
72) Την υπ’ αριθμ. 20/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Καβάλας.
73) Την υπ’ αριθμ. 245/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Θέρμης.
74) Την υπ’ αριθμ. 21/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ωραιοκάστρου.
75) Την υπ’ αριθμ. 315/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Χαλκηδόνας.
76) Την υπ’ αριθμ. 1752/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Θεσσαλονίκης.
77) Την υπ’ αριθμ. 584/2013 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Σπάρτης.
78) Την υπ’ αριθμ. 17/2013 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
79) Την υπ’ αριθμ. 40/2013 Απόφαση Δ.Σ του ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά.
iγ) Από την παραπάνω απόφαση, ουδεμία επιπλέον δαπάνη προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 ως εξής:

1 ΕΑΣ ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ 30 μαθητές
2 Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας 6 μαθητές
3 Δήμος Πετρούπολης 14 μαθητές
4 ΝΠΔΔ Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη 10 μαθητές
5 Δήμος Ασπροπύργου 9 μαθητές
6 Δήμος Χαλκιδέων 35 μαθητές
7 ΓΝ Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν – Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 6 μαθητές
8 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Βορείου Αιγαίου 7 μαθητές
9 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης 38 μαθητές
10 Δήμος Λέσβου 40 μαθητές
11 ΔΕΥΑ Λέσβου 20 μαθητές
12 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 12 μαθητές
13 ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου 6 μαθητές
14 Γ.Ν. Άρτας 7 μαθητές
15 ΔΕΥΑ Τρίπολης 3 μαθητές
16 Δήμος Τρίπολης 10 μαθητές
17 ΚΕΔΗ Τρίπολης 15 μαθητές
18 ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης 30 μαθητές
19 Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Ν. Χανίων 6 μαθητές
20 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» 6 μαθητές
21 Δήμος Ορεστιάδας 14 μαθητές
22 Δήμος Τοπείρου Ξάνθης 7 μαθητές
23 ΔΕΥΑ Αβδήρων Ξάνθης 8 μαθητές
24 ΝΠΔΔ Δήμου Αμφίπολης Σερρών 4 μαθητές
25 Δήμος Πρεσπών 1 μαθητής
26 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑ» 4 μαθητές
27 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βοΐου Κοζάνης 5 μαθητές
28 Δήμος Βέροιας 6 μαθητές
29 Δήμος Αριστοτέλη Ν. Χαλικιδικής 15 μαθητές
30 Γ.Ν. Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας 4 μαθητές
31 Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δ. Καλαμαριάς 8 μαθητές
32 Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 10 μαθητές
33 Γενικό Νοσοκομείο Θες/νίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 23 μαθητές
34 ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη 6 μαθητές
35 Δήμος Αρριανών Ροδόπης 7 μαθητές
36 ΔΕΥΑ Βοΐου Κοζάνης 6 μαθητές
37 ΔΕΥΑ Κατερίνης 18 μαθητές
38 Οργανισμός Παιδείας Πολ/μου, Αθλη­τισμού και Πρόνοιας Δ. Κατερίνης 8 μαθητές
39 ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Κατερίνης 21 μαθητές
40 Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας Σερρών 5 μαθητές
41 Δήμος Κισσάμου Χανίων 4 μαθητές
42 ΔΕΥΑ Άρτας 2 μαθητές
43 Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 7 μαθητές
44 Δήμος Ιωαννιτών 21 μαθητές
45 ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας 3 μαθητές
46 ΔΕΥΑ Ανατολικού Ολύμπου Ν. Πιερίας 6 μαθητές
47 Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 6 μαθητές
48 Δήμος Καλαμαριάς 12 μαθητές
49 Γ. Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» – Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1 μαθητής
50 Δήμος Θέρμου (Ν. Αιτωλοακαρνανιας) 1 μαθητής
51 ΝΠΔΔ Δ. Δράμας 9 μαθητές
52 ΔΕΥΑ Λάρισας 18 μαθητές
53 ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Τρίπολης 6 μαθητές
54 Δήμος Αβδήρων Ν. Ξάνθης 6 μαθητές
55 Δήμος Φλώρινας 30 μαθητές
56 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ. Φλώρινας 12 μαθητές
57 ΔΕΥΑ Χίου 15 μαθητές
58 Δήμος Χίου 25 μαθητές
59 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε. Χίου) 5 μαθητές
60 Δήμος Ζηρού Ν. Πρέβεζας 3 μαθητές
61 ΔΕΥΑ Βόλβης 1 μαθητής
62 ΔΕΥΑ Καβάλας 9 μαθητές
63 Δήμος Φαρσάλων Λάρισας 15 μαθητές
64 Δήμος Σερβιών – Βελβεντού Κοζάνης 6 μαθητές
65 ΟΛΠΑ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.) 8 μαθητές
66 Δήμος Καβάλας 20 μαθητές
67 Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς 7 μαθητές
68 ΔΕΥΑ Ορεστιάδας 8 μαθητές
69 Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου 18 μαθητές
70 ΔΕΥΑ Έργους Μυκηνών 8 μαθητές
71 Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά 12 μαθητές
72 Επιμελητήριο Καβάλας 2 μαθητές
73 Δήμος Θέρμης 12 μαθητές
74 Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου 6 μαθητές
75 Δήμος Χαλκηδόνας 2 μαθητές
76 Δήμος Θεσσαλονίκης 20 μαθητές
77 Δήμος Σπάρτης 40 μαθητές
78 Γ.Ν.Θες/νίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 12 μαθητές
79 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά 22 μαθητές

Σύνολο 910 Μαθητές

Από την παραπάνω απόφαση, ουδεμία επιπλέον δαπάνη προκαλείται εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ