Αρμόδιες αρχές για έκδοση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Αριθμ. 58114 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4471/30.12.2016
Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

Άρθρο 1
1. Οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (76 Α’), στην περίπτωση που ο αιτών δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, εκδίδονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας.

Άρθρο 2
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει των ίδιων διατάξεων μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης και εκκρεμούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εξετάζονται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 3
1. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για την χορήγηση της ως άδειας διαμονής η οποία εκκρεμεί στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, δύνανται να παραιτηθούν από την εξέταση αυτής και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους.

2. Η παραίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους.

3. Κατά την επανυποβολή της αίτησης στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 4
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας διαμονής βάσει των ανωτέρω διατάξεων έχουν ορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση 68019/16.10.2015 (2272 Β).

2. Τα αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, δύνανται να παραπέμπονται ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 134 για τους λόγους που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση 53404/5.8.2015 (1699 Β’).

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την 3η Απριλίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]