ΑΣΕΠ 1Ε/2023. Προκήρυξη για θέσεις πτυχιούχων στην ΕΑΔΗΣΥ

ΑΣΕΠ 1Ε/2023. Προκήρυξη για προσλήψεις πτυχιούχων στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

 

ΑΣΕΠ 1Ε/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/16.03.2023
1Ε/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην επιλογή συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με πενταετή θητεία

 

Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π.

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́:
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ /ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
II. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Ε/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/16.03.2023

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης