ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Αιτήσεις διαγωνισμού για προσλήψεις στο δημόσιο

ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Αιτήσεις συμμετοχής στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για προσλήψεις στο δημόσιο (πρώτο στάδιο)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 75/21.11.2022
2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο)

 

Αιτήσεις από 2 Δεκεμβρίου 2022 έως 20 Δεκεμβρίου 2022

 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής , «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία
και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου οι επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ, ΤΕ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 75/21.11.2022

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης