ΑΣΕΠ 5Ε/2017. Πρόσληψη 14 πτυχιούχων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή

ΑΣΕΠ 5Ε/2017. Πρόσληψη 14 πτυχιούχων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή

ΑΣΕΠ 5Ε/2017ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 45/29.12.2017
Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύειΠροκήρυξη (Αριθμός 5Ε/2017)
Πλήρωσης έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α ́), όπως ισχύει.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή,

μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
2 θέσεις Νομικών
3 θέσεις Οικονομολόγων
6 θέσεις Ελεγκτών

Οι θέσεις δύνανται μετά τη λήξη τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου,με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Β. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
3 θέσεις Αναλογιστών

Οι θέσεις της ως άνω Πρόκλησης – Πίνακας Θέσεων

Η προκήρυξη