Πρόσληψη ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στο ΕΚΑΒ

Προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την πλήρωση 15 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. στην Διεύθυνση: «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας – Ε.Κ.Α.Β., Τέρμα οδού Υγείας, ΤΚ 11527, Αθήνα». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Από το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού του ΕΚΑΒ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στα ΤΗΛ. 2132143323 (κ. Τζώρτσου Μαρία).Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. εις τριπλούν από 7 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών) μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) (προθεσμία είκοσι (20) ημερών), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προκήρυξη