Δήμος Αριστοτέλη. Πρόσληψη δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία

Πλήρωση, με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Αριστοτέλη, με σχέση έμμισθης εντολής