Πρόσληψη δικηγόρου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πρόσληψη δικηγόρου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία της έδρας (Πάτρα) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013.Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, προσωπικού λοιπών θέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (άρθρο 34 Οργανισμού Π.Δ.Ε) και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης του υπό πρόσληψη δικηγόρου θα είναι η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας (έδρα) σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (άρθρο 28)

Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο κατάστημα της Νομικής Υπηρεσίας της έδρας για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 και τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Ο δικηγόρος θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, πρέπει:

Α. Να είναι έλληνες /ελληνίδες πολίτες.

Β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.

Γ. Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Ε. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία και μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

ΣΤ. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Διεύθυνση Διοίκησης (Πανεπιστημίου 254 – Πάτρα) σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλογικού Πατρών, αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014).

Η προκήρυξη