ΑΣΕΠ 9Κ/2021. Προκήρυξη πρόσληψης 416 ΔΕ στα Καταστήματα Κράτησης

ΑΣΕΠ 9Κ/2021. Προκήρυξη πρόσληψης 416 ΔΕ στα Καταστήματα Κράτησης

Πρόσληψη προσωπικού ΔΕ για τα Καταστήματα Κράτησης (φυλακές)

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9K/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 58/11.11.2021
9K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021.

 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 22 Νοεμβρίου 2021 έως 2 Δεκεμβρίου 2021

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, με τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και με τη συνοδεία αυτών για ανάκριση ή παράσταση στα δικαστήρια, για ιατρική εξέταση κατά τη μετακίνηση λόγω λήψης έκτακτης άδειας ή άλλου έργου [π.δ. 215/2006, (Α ́ 217), όπως ισχύει].

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα μεριμνούν για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του καταστήματος κράτησης, θα συμβάλουν στην ομαλή διαβίωση των κρατουμένων και θα συντείνουν με την εν γένει συμπεριφορά τους στη διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην αποφυγή της άνισης μεταχείρισης και κάθε μορφής αρνητικής διάκρισης, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των κρατουμένων, με κατεύθυνση την απόλυση και την ένταξή τους στην κοινωνία.

 

  

Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9K/2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ́: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 9K/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 58/11.11.2021