Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Α) Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (30/7/2018) της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (pde.gov.gr) ήτοι έως και την 19/08/2019 σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.Β) Τους ασκούμενους δικηγόρους που υπηρετούν ήδη στις Νομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επιθυμούν την παράταση της άσκησής τους, να υποβάλλουν Αίτηση εξάμηνης παράτασης της άσκησής τους – εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους και γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

O αριθμός υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί στα έξι (6) άτομα. Τέσσερις (4) εξ αυτών, θα ασκηθούν στην Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε (έδρα) στην Πάτρα και δύο (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους, ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των ασκουμένων στην Νομική Υπηρεσία της έδρας και το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας ξεκινά από 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 29 Φεβρουαρίου 2020.

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης τους, θα είναι ο Προϊ/νος της Νομικής Υπηρεσίας Π.Δ.Ε (για τους ασκούμενους στην Νομική Υπηρεσία της έδρας) και ο δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας (για τους ασκούμενους στο Γραφείο αυτό).

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του αρμόδιου δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας (Προϊ/νου της Νομικής Υπηρεσίας Π.Δ.Ε και δικηγόρου του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας αντίστοιχα).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καθώς και οι αιτήσεις παράτασης της άσκησης υποβάλλονται ως εξής:

– Για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) στην Δ/νση Διοίκησης Π.Δ.Ε / Τμήμα Γραμματείας (Πανεπιστημίου 254 – Β΄Κτήριο, ΤΚ: 26443).

-Για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας στην Δ/νση Δ/κού – Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας (Κύπρου 30 – Μεσολόγγι ΤΚ: 30 200)

αυτοπροσώπως εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήτοι έως και την 19/08/2019 από 9.00 πμ – 15.00 μμ ή ταχυδρομικώς εφόσον η αποστολή τους αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν στην Αίτησή τους α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, γ) αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, δ) ΑΦΜ & ΑΜΚΑ και ε) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα στο Παράρτημα Α΄ (για τους υποψήφιους της κατηγορίας Α) και το Παράρτημα Β΄ (για τους υποψήφιους της κατηγορίας Β΄).

Στην Αίτηση επισυνάπτεται α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής του πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, β) Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης του υποψήφιου δικηγόρου και γ) Φωτοτυπία της ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι ασκούμενοι προκειμένου να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στις Νομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικό Σύλλογο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Νομοί Αχαΐας, Αιτωλ/νίας και Ηλείας) τουλάχιστον έως την ημέρα κατάθεσης της Αίτησής τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκηση στη Νομική Υπηρεσία έδρας : Αγγελοπούλου Γεωργία, τηλ.: 2613 613.430

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκηση στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας: Ανδρεάνα Πριοβόλου, τηλ: 26313 61215.

Η πρόσκλησηΆσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Αριθμ. 53997 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2476/19.07.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έδρα Πάτρα) και στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σε έξι (6) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Μαρτίου και 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Γραμματείας και, για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του τελευταίου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό μητρώου ασκούμενου και, γ) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης τους, θα είναι αντίστοιχα ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δ.Ε και ο δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας. Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του αρμόδιου δικηγόρου (Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας Π.Δ.Ε και δικηγόρου του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, αντίστοιχα).

Δ. Η με αριθμ. πρωτ. 6792/13.1.2016 κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.