Λυρική Σκηνή. Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/228976/22870/20564/1309 – ΦΕΚ B 2175 – 13.07.2016

Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής