Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόσκληση προς ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση της θέσης Νομικού Συμβούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με Απόφαση Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη για το ίδιο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατ’ εφαρμογή της § 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.203/1996.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

● Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της Χώρας.
● Να κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σε κλάδο της νομικής επιστήμης.
● Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
● Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
● Να είναι υγιείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).
● Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Ν.4194/2013, όπως ισχύουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 10434, υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικού, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00 από την Διεύθυνση Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, τηλ. 210 8203280.

Η προκήρυξη