Προσλήψεις στον Δήμο Ζωγράφου – 14 θέσεις εργασίας

Το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των Επιμορφωτικών Τμημάτων και των Αθλητικών Χώρων κατά την διδακτική περίοδο 2017-2018 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών για τους μουσικούς και οκτώ (8) μήνες για τους επιμορφωτές και τους γυμναστές συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων:

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ.
1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ.
2 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ.
1 ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΝΤΡΑΜΣ.
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (JAZZ).
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ.
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.
1 ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ.
1 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΜΑΖΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική προκήρυξη και το παράρτημα αυτής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις culturezografou.wordpress.com και zografou.gov.gr ή να την παραλάβουν από τη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου (Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου Τ.Κ.15772, 2ος όροφος) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ..)Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ., είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου Τ.Κ.15772, 2ος όροφος, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» υπόψη κου Δημήτρη Γιώτα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107472060). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.