Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) συνολικά θέσεων Επικουρικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΕΚΚΑ στην Αττική κατά κλάδο, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων, ως κατωτέρω3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1 ΠΕ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

4 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά της Παραγράφου 4, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ Τ.Κ. 11521, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας υπόψη Γραμματείας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2039722-724).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2018 και λήγει το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση,·

β) στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (www.ekka.org.gr)

Η προκήρυξη