ΑΣΕΠ. Αλλαγή τρόπου απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021)

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Απόφαση 20/2023 (ΦΕΚ 594/Β/7-2-2023), σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Απόφαση 94/2022 (ΦΕΚ 3614/Β/11-07-2022) στην οποία καθορίζονται τα Πάγια Μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021).

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κυρίως το ΜΕΡΟΣ Β΄ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ και το ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ των ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ως προς τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ και της γλωσσομάθειας αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, κάθε προκήρυξη που εκδίδεται από 1/9/2022 και εφεξής παραπέμπει πλην της Απόφασης 94/2022 και στην Απόφαση 20/2023 ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Για τα ανωτέρω ΦΕΚ μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδρομή [www.asep.gr > Ενημερωτική Πύλη > Ενημέρωση > Πάγια Μέρη Προκηρύξεων (άρθρα 28-30 του ν.4765/2021)] στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

 

Πάγια Μέρη Προκηρύξεων (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021)

Τροποποίηση Παγίων Μερών – Απόφαση 20/2023 (ΦΕΚ 594/Β/7-2-2023)

Απόφαση 94/2022 (ΦΕΚ 3614/Β/11-07-2022)