Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας

Προς τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών (περίοδος Ιούλιος 2019 έως Δεκέμβριο 2019), στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη τριών (3) θέσεων.Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΩΡΑΡΙΟ

1. Το χρονικό διάστημα της άσκησης, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4194/2013.

2. Η μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας.

3. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

Β. ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καλαμάτας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών, υπόψη κ. Παύλου Κασσά (τηλ. επικοινωνίας: 2721360802).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

2. Αντίγραφο των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους εάν έχει γίνει εγγραφή ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

Α) Εφόσον επιλεγούν, κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο Δήμο Καλαμάτας παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

Β) Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Καλαμάτας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα ημέρες από την επομένη της ανάρτησης.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον αριθμό των τριών (3) διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, το πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kalamata.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, στο τηλέφωνο 27213060802, υπεύθυνος κ. Παύλος Κασσάς.

Η πρόσκληση
Αριθμ. 18867  – ΦΕΚ Τεύχος Β 983/22.03.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, σε τρία (3) άτομα,

β. Tο χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες. με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους.

γ. Tη μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και

δ. Tο ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων, σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για την έναρξη των προθεσμιών θα ενημερώνεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου από το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμά τους

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Καλαμάτας, παρουσία εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως