Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων στις Περιφέρειες

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων στις Περιφέρειες

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες

 

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων φθάνουν έως και τα 700 ευρώ μηνιαίως

 

Μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2022 οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Β΄ κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00

 

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

466,5 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

559,8 € μηνιαία / 6.717,6 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω

606,45 € μηνιαία / 7.277,4 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω

653,1 € μηνιαία / 7.837,2 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

699,75 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

  

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση

http://www.ependyseis.gr/mis

 

Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

 

Αριθμ. 104147 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5947/16.12.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45413/1-7-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης -Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες-» (Β’ 2910).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 45413/1-7-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης ”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες”» (Β’ 2910), ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1, η περίπτωση γ) της παραγράφου 3, τροποποιείται ως εξής:

«γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).»

Β. Στο άρθρο 6, το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ζ. της παραγράφου 3, τροποποιείται ως εξής:

«Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.».

Γ. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Α/Α
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΡΟΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, όπως περιγράφεται στο Οργανόγραμμα ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (απόφαση ΔΣ: 2505/57/24.07.2018, όπως ισχύει).
23
ΛΑΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
24
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
25
ΧΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
26
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
27
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
28
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ
29
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
30
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σημείωση: Σε περίπτωση τροποποίησης του προσωπικού του ΚΠΑ2, ο Πίνακας θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.».

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 45413/1-7-2021 (Β’ 2910) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως