Συνοριακοί Φύλακες. Προκήρυξη πρόσληψης, προσόντα και δικαιολογητικά

Συνοριακοί Φύλακες. Προκήρυξη πρόσληψης, προσόντα και δικαιολογητικά

 

Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων γίνεται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνοριακοί Φύλακες προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Αριθμ. 6000/14/17-γ΄ (2) – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4937/31.12.2019
Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα – Προϋποθέσεις.

1. Ως Συνοριακοί Φύλακες προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ξεχωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφέρεια στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού [άρθρο 3 ν. 2622/1998, (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε από τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204)].

 

  

 

2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων συμμετοχής για διαφορετικές κατηγορίες, η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωση κάθε προηγούμενης.
β. Δεν υπερβαίνουν το 28 έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
γ. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 11/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Δεν φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.
ε. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
στ. Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.
ζ. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
η. Οι άνδρες, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
θ. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
ι. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
ια. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
ιβ. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

3. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:
α. Η περιοχή κατοικίας των υποψηφίων κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους να υπάγεται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα ή οικισμό, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα ή νησί για τις οποίες καθορίζεται αριθμός προσλαμβανομένων σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 2.
β. Η καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής, γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον (Β2).
γ. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
δ. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή στην Προεδρική Φρουρά.
ε. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου.
στ. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
ζ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

4. Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ποσοστό 5% αυτών και σε κάθε περίπτωση μία (1) τουλάχιστον θέση, επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Έλληνες πολίτες, που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κατά τον καθορισμό του ποσοστού αυτού, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην ως άνω ειδική κατηγορία διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους με τη γενική σειρά και σε περίπτωση μη επιτυχίας τους, κρίνονται βάσει με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία. Ο αριθμός των θέσεων που δεν θα καλυφθεί από υποψήφιους της ως άνω ειδικής κατηγορίας θα καλυφθεί από επιλαχόντες της γενικής σειράς.

Άρθρο 2
Αριθμός προσλαμβανομένων

Ο αριθμός των εκάστοτε προσλαμβανομένων Συνοριακών Φυλάκων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 2622/1998), που εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη. Αύξηση του αριθμού των προσλαμβανομένων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 3
Προκήρυξη

1. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων γίνεται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Στην προκήρυξη ορίζονται:
α. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων συνολικά και κατά Περιφερειακή Ενότητα ή νησί.
β. Τα απαιτούμενα προσόντα.
γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και η διαδικασία της πρόσληψής τους.
δ. Η διαδικασία διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων.
ε. Η δυνατότητα μονιμοποίησης και απόλυσής τους και
στ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα Αρχηγεία του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στον ΟΑΕΔ και καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «www.hellenicpolice.gr» και στην ιστοσελίδα «www.diavgeia.gov.gr», για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Οι ιδιώτες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες, υποβάλλουν, εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.
β. Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 2, ότι κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εκεί (δήμο ή κοινότητα).
γ. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και οι Έλληνες πολίτες, που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, υποβάλλουν κατά περίπτωση:
α. Οι υποψήφιοι που κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα ή οικισμό, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, για τις οποίες καθορίζεται αριθμός προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 2, λαμβάνουν την πρόσθετη μοριοδότηση, με την προσκομιδή της βεβαίωσης κατοικίας.
β. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής, γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.
γ. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
δ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και δεν τους έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα.
ε. Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου).
στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
ζ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
η. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
θ. Οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω τριών (3) Νομών. Από τις ανωτέρω βεβαιώσεις, να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, με σχετική διατύπωση επί αυτών.

3. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους, γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.

4. Οι υποψήφιοι που καλούνται για πρόσληψη, υποβάλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. θ΄ της παρούσης απόφασης, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 11726 από 9-6-2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 838).

5. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας αναζητούν αυτεπάγγελτα για τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3242/2004, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 άρθρο 30 του ν. 3731/2008
(Α΄ 263), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 άρθρο 5 ν. 3613/2007 (Α΄ 263) και της αριθμ. 2458 από 22-2-2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 267) και της αριθμ. 92605 από 20-9-2005 όμοιας (Β΄ 1334) και της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοιας (Β’ 1551).
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 του ν. 3242/2004 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) σε συνδυασμό με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Β΄ 1881) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας.
γ. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του επιτυχόντα.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση.

Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας, μετά την παρέλευση της οποίας δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος ή άλλος Αξιωματικός, που ορίζεται για την παραλαβή των δικαιολογητικών, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αίτησης, το οποίο συμπληρώνεται ιδιοχείρως και προσκομίζεται από τον υποψήφιο, μαζί με τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
β. Ελέγχει τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και την ακρίβεια, πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί.
γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.
δ. Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του κάτω από την ημερομηνία της αίτησης.
ε. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα και των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 άρθρου 1 του παρόντος, πλην της αίτησης συμμετοχής.
στ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, υποβάλλει αυθημερόν στην ίδια Αστυνομική Υπηρεσία αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Ο αρμόδιος για την παραλαβή των δικαιολογητικών υπάλληλος, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση αναστημομέτρησης στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα αναστημομέτρηση από τριμελή Επιτροπή για την άρση της αμφισβήτησης.
ζ. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την επομένη της παραλαβής, στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, τηρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας του φωτοτυπίες των αιτήσεων συμμετοχής.

3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων, καταχωρίζουν τις αιτήσεις στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και υποβάλλουν αυτά στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις ανά κατηγορία (80% και 20%) και κατά αλφαβητική σειρά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που καθορίστηκε με την απόφαση του άρθρου 2.

Άρθρο 6
Κριτήρια πρόσληψης – Πίνακες επιτυχόντων

1. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:
α. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.
β. Την περιοχή κατοικίας τους.
γ. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
δ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι δεν λαμβάνονται υπόψη.
ε. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.
στ. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου.
ζ. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
η. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την πρόσληψη των υποψηφίων, η οποία συνεδριάζει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν ανώτατο Αξιωματικό ως Πρόεδρο και δύο ανώτερους αξιωματικούς ως μέλη, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, προερχόμενους από Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται αξιωματικός ως γραμματέας.

3. Η ως άνω Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατά φθίνουσα σειρά μορίων, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που καθορίστηκε με την απόφαση του άρθρου 2 και ανά κατηγορία, ξεχωριστά για τη γενική σειρά και την ειδική κατηγορία. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. επικουρεί το έργο της ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων.
β. Οι ως άνω πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων συντάσσονται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ, στον οποίο προστίθενται:
i. Πέντε (5) μονάδες για όσους υποψήφιους κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα ή οικισμό, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, για τις οποίες καθορίζεται αριθμός προσλαμβανομένων σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 2.
ii. Μία (1) μονάδα, στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός, πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις και πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά. Οι ΕΠ.ΟΠ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία. Αν υποψήφιος έχει υπηρετήσει τουλάχιστον εννέα (9) μήνες ως ΕΠ.ΟΠ. σε ειδικές δυνάμεις, λαμβάνει και την προβλεπόμενη μοριοδότηση ως υπηρετήσας σε ειδικές δυνάμεις. Δεν προστίθενται μονάδες σε υποψήφιους που τους αφαιρέθηκε η αντίστοιχη ειδικότητα.
iii. Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/C2), δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) και μία (1) μονάδα στους έχοντες καλή γνώση (B2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), ως ισχύει.
iv. Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση (B2) δεύτερης ξένης γλώσσας, εκ των αναγραφόμενων στην προηγούμενη περίπτωση.
v. Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Πτυχίο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας».
vi. Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και τρεις (3) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
vii. Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄, Δ΄, ΕΒ΄, ΕΓ΄ ή ΕΔ΄.
viii. Δέκα (10) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2622/1998).
ix. Έξι (6) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρεις (3) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
Για κάθε μία από τις περιπτώσεις (vi), (vii) και (ix) του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου που στο πρόσωπο του υποψήφιου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά περίπτωση.

4. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο των περιπτώσεων β΄ έως και στ΄ της παραγράφου 1 κατά τη σειρά αναγραφής τους και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των αντιπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

5. Στους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καταχωρίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και τον Γραμματέα και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός πέντε (5) ημερών. Αντίγραφα των ως άνω πινάκων αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε εμφανές μέρος των καταστημάτων τους για ενημέρωση των υποψηφίων και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «www.hellenicpolice.gr».

6. Κατά των ανωτέρω πινάκων, επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 234), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η ένσταση, ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο/η ενιστάμενος/η. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

7. Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. δίνονται στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Υ.Π.τ.Π., σε ηλεκτρονική μορφή, οι πίνακες των ανωτέρω κατηγοριών κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «www.hellenicpolice.gr»

Άρθρο 7
Υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές – αθλητικές δοκιμασίες

1. Από τους κυρωμένους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καλούνται οι υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν εντός ορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να εξετασθούν ως προς τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1). Οι επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

2. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές – αθλητικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές, ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η προκήρυξη, για να κριθεί η καταλληλότητά τους. Η ως άνω Επιτροπή, εξετάζει επίσης, αν συντρέχει λόγος αποκλεισμού υποψηφίου που φέρει δερματοστιξία, η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του παρόντος.

4. Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α) Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
β) Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
γ) Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
δ) Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ.(τρεις προσπάθειες).
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υποψηφίων, που γίνεται από την ίδια Επιτροπή πριν από τις αθλητικές δοκιμασίες.

5. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί, καταχωρίζονται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

6. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., μεριμνά για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες μη ικανούς, με βάση τους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα ανά κατηγορία και Περιφερειακή Ενότητα ή νησί.

Άρθρο 8
Πρόσληψη επιλεγομένων

1. Οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση και κρίνονται ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές, προσλαμβάνονται ως Συνοριακοί Φύλακες με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η πρόσληψη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες στις οποίες οι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.

3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας μετά τη λήψη της διαταγής πρόσληψης, ενεργούν ως εξής:
α. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψηφίους που προσλαμβάνονται, να μεταβούν σ’ αυτές την καθορισμένη με τη διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. ημερομηνία.
β. Ενεργούν έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι προς πρόσληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 28 του ν. 4305/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος.
δ. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων, δια των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία πρόσληψης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
ε. Καλούν τους προς πρόσληψη υποψήφιους, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο ή σχετική διαβεβαίωση, εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης και ορκωμοσίας, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προσλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου. Τα ονοματεπώνυμα των προσληφθέντων και μη προσληφθέντων, αναφέρονται αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. Ο υποψήφιος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
στ. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα λοιπά δικαιολογητικά πρόσληψης των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών πρόσληψης και ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου και τα κοινοποιούν:
i. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
ii. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου.
iii. Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης των προσληφθέντων, με αντίγραφα του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας, του Φύλλου Μητρώου και του Φύλλου Πορείας.
iv. Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντίγραφο του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους ταμείου.
v. Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία ταυτότητας των προσληφθέντων.
ζ. Χορηγούν στους προσληφθέντες Φύλλο Πορείας για να παρουσιασθούν όπου διαταχθούν.
η. Επιστρέφουν στους μη προσληφθέντες τα δικαιολογητικά τους, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία.

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, οι υποψήφιοι που:
α. Στερούνται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης.
β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για υγειονομική, ψυχοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του 10ημέρου.
γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές Κατάταξης, ή όσοι παραιτηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.
δ. Διαπιστωθεί ότι προκάλεσαν δόλια τον παράνομο διορισμό τους, ιδίως μέσω της υποβολής μη νόμιμων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής τους ή μέσω της υποβολής ψευδούς δήλωσης, πέραν των τυχόν ποινικών συνεπειών που επέρχονται σε βάρος του υποψηφίου.

6. Η συμπλήρωση των θέσεων που μένουν κενές στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 ή λόγω παραίτησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. από επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσας.

7. Οι προσλαμβανόμενοι ως Συνοριακοί Φύλακες, εγγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε Γενικό Μητρώο Συνοριακών Φυλάκων και καταχωρίζονται σε ξεχωριστή μερίδα του Βιβλίου Γενικού Μητρώου, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας, την προϋπηρεσία στο Στρατό, την ημερομηνία πρόσληψης, ανακατάταξης και κάθε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή.
Για κάθε Συνοριακό Φύλακα καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος και ατομικό βιβλιάριο.

Άρθρο 9
Μονιμοποίηση, απόλυση και ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό των Συνοριακών Φυλάκων

1. Οι Συνοριακοί Φύλακες, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στην Ελληνική Αστυνομία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 303/2003 (Α΄ 257).

2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους οι Συνοριακοί Φύλακες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 303/2003 (Α΄ 257).

3. Οι Συνοριακοί Φύλακες απολύονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), όπως το εδάφιο στ΄ της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 78 του ν. 2910/2001 (Α΄ 91) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218), καθώς και σύμφωνα με το π.δ. 303/2003 (Α΄ 257).

4. Οι Συνοριακοί Φύλακες που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία, από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την ένταξη ή δεν υποβάλουν δήλωση ένταξης λογίζεται ότι έχουν υποβάλει αίτηση απόλυσης και απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158).

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.