Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας

Ορίζεται ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας
Αριθμ. 18867  – ΦΕΚ Τεύχος Β 983/22.03.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, σε τρία (3) άτομα,

β. Tο χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες. με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους.

γ. Tη μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και

δ. Tο ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων, σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για την έναρξη των προθεσμιών θα ενημερώνεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου από το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμά τους

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Καλαμάτας, παρουσία εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως