ΑΣΕΠ. Αλλαγή τρόπου διεξαγωγής γραπτού διαγωνισμού

Αλλάζει ο τρόπος διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

 

Νόμος 4975/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 187/30.09.2022
Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 83
Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ κατά στάδια – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4765/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις.

Στην έννοια της διεξαγωγής του διαγωνισμού σε στάδια περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) σε πρώτο στάδιο η έκδοση πρόσκλησης – προκήρυξης για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και

β) σε δεύτερο στάδιο η έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου, με ανάλογη εφαρμογή των επομένων άρθρων.»

 

Αριθμ. 23727//01/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5701/07.11.2022
Τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (52/2022, ΦΕΚ Τεύχος Β 1320).