ΑΣΕΠ. Διαγωνισμός για 49 Δόκιμους Λιμενοφύλακες

ΑΣΕΠ. Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10−1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 20 – 23.12.2014

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών) έτους 2014.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) σαράντα εννέα (49) συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή/ες Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, που ορίζεται/ονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) και έχει/ουν ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά,

από την 07−01−2015 ημέρα Τετάρτη, μέχρι και την 30−01−2015 ημέρα Παρασκευή,

στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν έκδοσης αιτιολογημένης Απόφασης Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Στην περίπτωση αυτή σχετική Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του ΛΣ−ΕΛΑΚΤ