ΑΣΕΠ. Ποιοι προσλαμβάνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π15-36808 (ΦΕΚ 53/τ. Α.Σ.Ε.Π./03.08.2022)
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κλάδος: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 4) του Π.Δ. 91 (Φ.Ε.Κ. 214/τ. Α΄/12.11.2021), κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθρου 22 του ν.4765/2021 (A΄6), ο έλεγχος νομιμότητας των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης Π15-36808 (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α.Σ.Ε.Π./03.08.2022) για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών και κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων.

Ο πίνακας διοριστέων, ο οποίος έχει αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών θα αποσταλεί από τον φορέα στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Σημειώνεται ότι δύο (2) εκ των είκοσι πέντε (25) προκηρυχθεισών θέσεων της ως άνω προκήρυξης παρέμειναν κενές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ