ΑΣΕΠ. Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ, ΤΕ στο Υπουργείο Εξωτερικών

Πρόσληψη προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Αριθμ. Π15-36808 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 53/03.08.2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΛΑΔΟΥ

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές Αρχές στο εξωτερικό.

2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής ασκούν όλα τα καθήκοντα τα οποία έχουν σχέση με την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, την ασφαλή διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής (ΣΕΠ), ευρωπαϊκών και διεθνών συστημάτων και δικτύων, τη διαχείριση κρυπτοϋλικού, την κυβερνοασφάλεια, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στους τομείς επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και πληροφορικής, τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση, καθώς και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού σε όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό και των διπλωματικών και προξενικών Αρχών στο εξωτερικό.

3. Στους ανωτέρω ανατίθενται, όταν υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 2, και άλλα καθήκοντα, όπως οικονομικής διαχείρισης, γραμματειακής υποστήριξης, αρχειοθέτησης, διεκπεραίωσης εγγράφων κ.ά., κατά την κρίση του προϊσταμένου της Αρχής.

Σημείωση: Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 339 του ν. 4781/2021, η αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης συνιστά λόγο οριστικής παύσης από την Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού των παραγράφων 1 και 2.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογράφηση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών έως την ημερομηνία διορισμού.
β) να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της προκήρυξης. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.
γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
δ) να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.
ε) να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκία, απιστία, όταν αυτή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου ν.π.δ.δ., παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.
στ) να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
ζ) να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση ή την καταγγελία.
η) να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα, ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.
θ) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα της παραγράφου 2 μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

 
 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) να κατέχουν ένα εκ των κάτωθι πτυχίων/διπλωμάτων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων*

*Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (βλ. σχ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε, Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής **

**Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (βλ. σχ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

β) να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα (η γνώση αποδεικνύεται με την επιτυχή εξέταση σε σχετική γραπτή και προφορική δοκιμασία. Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄).

3. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, εκ των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (πέραν της αγγλικής), συνεκτιμώνται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού των επιτυχόντων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 7 του π.δ. 91/2021 (Α΄214).
Σημείωση: Τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
α) Ελληνική γλώσσα,
β) Ανάλυση, Σχεδίαση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων,
γ) Προγραμματισμός Η/Υ – Βάσεις Δεδομένων,
δ) Δίκτυα Υπολογιστών – Τηλεπικοινωνίες,
ε) Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών και
στ) Αγγλική γλώσσα.

2. Η δοκιμασία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα είναι γραπτή και προφορική. Στα υπόλοιπα μαθήματα η δοκιμασία είναι μόνο γραπτή εκτός της πρακτικής άσκησης σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ειδική αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη ιδιοχείρως ή ψηφιακά μέσω του gov.gr) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], με θέμα «Για τον διαγωνισμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής», από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ. μέχρι και τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Το έντυπο της αίτησης δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικότερα στον σύνδεσμο

https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/klados-epikoinonion-kai-pliroforikis/

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας), η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση συμμετοχής,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου),
γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου από την προκήρυξη βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄.

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα, θα πρέπει να συνυποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) ευκρινές φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος Α.Ε.Ι., συναφούς με τους απαιτούμενους από την προ-
κήρυξη βασικούς τίτλους σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄.
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας (πέραν της αγγλικής) επιπέδου
πολύ καλής γνώσης, που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Γ΄.
Σημείωση: Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

4. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΝΟΤΗΤΑ 1 προσόντων, οι υποψήφιοι, που θα περιληφθούν στον κυρωθέντα από τον ΑΣΕΠ πίνακα διοριστέων, υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση του πίνακα διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, με τις οποίες πιστοποιείται ότι έχουν την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν πάσχουν από τα σοβαρά νοσήματα που αναγράφονται στην περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν.
4781/2021.
β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης.
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας ή διαπίστωσης ύπαρξης κωλύματος διορισμού, δεν πραγματοποιείται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα διοριστέων και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον κυρωθέντα από τον ΑΣΕΠ πίνακα επιλαχόντων.

5. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων:
α) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γέννησης,
β) πιστοποιητικό γέννησης από τον Δήμο εγγραφής,
γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο και
δ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.

6. Σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής μη αποδοχής του διορισμού μετά την δημοσίευση της απόφασης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή παραίτησης υποψηφίων μέσα σε έξι (6) μήνες από το διορισμό τους, τις θέσεις καταλαμβάνουν οι πρώτοι κατά σειρά στον κυρωθέντα από τον ΑΣΕΠ πίνακα επιλαχόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί με φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε τέσσερις (4) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως