ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 121 ατόμων σε Δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 121 ατόμων σε Δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Αιτήσεις από 07-01-2016 έως 21-01-2016

Τροποποίηση της Προκήρυξης 1Δ/2015 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 7/29.10.2015 (τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 11 – 08.12.2015

Στην υπ’ αριθμ. 1Δ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 7/29.10.2015 (τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αφορά την πλήρωση εκατόν είκοσι ένα (121) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σε Δήμους της χώρας και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014, λόγω τεχνικών προβλημάτων από υπερφόρτωση του διαδικτύου, επέρχονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις:
1. Στη σελίδα 343 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ η παράγραφος:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Αντικαθίσταται ως εξής:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

2. Στη σελίδα 344, στην παράγραφο 4, το τρίτο εδάφιο του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 28ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αντικαθίσταται ως εξής:
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 26ης Ιανουαρίου 2016, ημέρας Τρίτης.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής
σήμανσης.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

——————–

Προκήρυξη (Αριθμός 1Δ/2015) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 7 – 29.10.2015
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εκατόν είκοσι μία (121) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε δήμους της χώρας καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων