ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 58 ατόμων ΠΕ και ΤΕ στο Δημόσιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Κ/2016) – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 8 – 02.11.2016
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, ΕΑΚΘ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ)

Αιτήσεις από 18-11-2016 έως 02-12-2016

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (58) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), πενήντα μία (51) θέσεις των κλάδων / ειδικοτήτων:
Πληροφορικής, Πληροφορικής (Hardware), Πληροφορικής (Software) και Διοικητικού Οικονομικού

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), επτά (7) θέσεις των κλάδων / εδικοτήτων: Πληροφορικής, Πληροφορικής (Software) και Πληροφορικής (Hardware).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή