ΑΣΕΠ. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής

Αριθμ. 545834 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 45/22.11.2023
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμούς για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων, μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Δημόσια Υπηρεσία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού) ως εξής:

Α. 2ης Κατηγορίας
α. Μία (1) θέση Εξάρχοντος
Β. 3ης Κατηγορίας
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στην Άρπα
Γ. 4ης Κατηγορίας
α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στους Οξύαυλους (Όμποε) με υποχρέωση για αγγλικό κόρνο (κορν ανγκλέ)

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους σύμφωνα με το ν.δ. 3832/1958 όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικα-στική συμπαράσταση (άρθρο 8 του ν. 3528/2007).

(30) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο γραφείο της Ορχήστρας, που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, 5Α όροφος ΤΚ 17674 Καλλιθέα), αίτηση σε ειδικό έντυπο καθώς και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, με τους εξής τρόπους:

Α) Αυτοπροσώπως, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 09.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. (τηλ. 2130885791 Μαρία Αγγελοπούλου) στο γραφείο της Ορχήστρας, που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο κτίριο ΚΠΙΣΝ, (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, 5Α όροφος,ΤΚ 17674 Καλλιθέα) ή στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες από 09.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. (τηλ 23130885860),

Β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην ανωτέρω διεύθυνση.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τα ορχηστρικά αποσπάσματα μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣ www.nationalopera.gr. Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να συνυποβάλει: φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού/αυτής.

Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.

Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του/της κάθε υποψήφιου/ιας της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

Εξεταστέα Ύλη
Σύμφωνα με το π.δ. 76/1993 (Α’ 33), η εξεταστέα ύλη θα ορισθεί από την Εξεταστική Επιτροπή και θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους δια τοιχοκολλήσεως στον οικείο χώρο της Ορχήστρας, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα περιλαμβάνει δε:
α) Ένα κοντσέρτο, ως υποχρεωτικό,
β) ένα μουσικό έργο κατ’ επιλογή του υποψηφίου,
γ) την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων, κατ’ επιλογή της Επιτροπής, από τα δυσκολότερα μουσικά μέρη έργων συμφωνικής και μελοδραματικής φιλολογίας και
δ) εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista).
Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/35836/22-7-1999 υπουργικής απόφασης.
Ο πίνακας επιτυχίας θα περιλαμβάνει αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθεί στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο επιτυχών θα κληθεί να υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, που θα του ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Κάθε σχετική πληροφορία με τους διαγωνισμούς αυτούς, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ακροάσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα θα καθορισθεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής, οι οποίες θα τοιχοκολληθούν στο γραφείο της Ορχήστρας (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, ΤΚ 17674 Καλλιθέα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) και θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
(www.nationalopera.gr).
Η απόφαση – προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού (www.culture.gov.gr), της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (www.nationalopera.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavgeia.gov.gr) και Περίληψη της Προκήρυξης αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης