18Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 2 ατόμων

Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την Πράξη: «Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Κάστρου Άρτας Ν. Άρτας», ενταγμένη στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013/ΠΕΠ Ηπείρου»

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες