Πρόσληψη πτυχιούχου νομικής ως ειδικού συνεργάτη στο δήμο Βόλου

Πρόσληψη πτυχιούχου νομικής ως ειδικού συνεργάτη στο δήμο Βόλου

Ο Δήμαρχος Βόλου γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ σε θέματα Νομικής Υποστήριξης του Γραφείου Δημάρχου και του ιδίου του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΑπαιτούμενα Προσόντα

1. Τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

3. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Τίτλος σπουδών.

4. Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower

5. Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαρκούς γνώσης (με βάση το αντικείμενο σπουδών) σε ανάλογα αντικείμενα.

6. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου δε θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Δήμο Βόλου (Πρώην Δημαρχείο Νέας Ιωνίας – τέρμα Λεωφόρου Ειρήνης, Γραφείο Προσωπικού) μέχρι και την Παρασκευή 14/09/2018 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που θα συνοδεύονται από τα πιο πάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, στο τηλέφωνο 2421353120.

Η πρόσκληση