Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ασφαλισμένων ΕΤΕΑ

eteaIKA
Αθήνα 29/01/2014
Αρ. πρωτ.: 7013/2933/024

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ασφαλισμένων ΕΤΕΑ.

Σχετ.: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3405/1354/010/17-1-2014 έγγραφο μας

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας και σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, διευκρινίζονται τα κάτωθι.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2, Α) εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και οι ασφαλιστέες αποδοχές των μέχρι 31.12.1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών με τα ήδη ισχύοντα για τους από 01.01.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς.

Ουσιαστικά, το καθεστώς ασφάλισης των ασφαλισμένων μετά την 01.01.1993 (νέοι) επεκτείνεται και ισχύει πλέον για το σύνολο των μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, είτε αυτοί ανήκουν στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξομοίωση όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, όσον αφορά στην ασφάλιση τους και τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (ποσοστά και ασφαλιστέες αποδοχές).

Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών, από 01.01.2013 εναρμονίστηκε για το σύνολο των μισθωτών και διαμορφώθηκε στα 5.543,55€, όπως όμως ισχύει κάθε φορά στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για “παλαιούς” και “νέους” ασφαλισμένους (σχετ. Εγκ. 13/2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ειδικότερα, για τους μισθωτούς του δημοσίου που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και:

1. Υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ν.3163/1955), οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των αποδογών που αυτοί ελάιιβαναν την 31.10.2011.

Δηλαδή, τα νέα ποσοστά (3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης) υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών της 31.10.2011 και ισχύουν για το σύνολο των ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας, όπως ισχύει ακριβώς μέχρι σήμερα για τους ασφαλισμένους μετά την 01.01.1993 (νέοι).

2. Δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, καλύπτονται δηλαδή από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – κοινό καθεστώς, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, κ.λπ.), συμπεριλαμβάνονται και οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο δημόσιο μετά την 01.01.2011, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών τους βάσει του νέου μισθολογίου, όπως αυτές διαμορφώνονται από 01.11.2011 και εφεξής (σχετ. το με ΑΔΑ: ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ έγγραφο του υπουργού Εργασίας).