Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Μαραθώνα

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Μαραθώνα

Ο Δήμος Μαραθώνα προσκαλεί όσους / όσες ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος 31η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουλίου 2019) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα 6 μηνών να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.Παράταση προθεσμίας

Παράταση αίτησης εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Η από 21-01-2019 παράταση

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος ορίζεται σε έναν (1).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Μαραθώνος και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν :
α) στοιχεία δελτίου ταυτότητας
β) αριθμό μητρώου ασκούμενου και
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αριθ. πρωτοκόλλου.

Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στο Δήμο Μαραθώνος (Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 104 Νέα Μάκρη) με την παρουσία των ενδιαφερομένων και το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος και τη διοικητική εποπτεία θα έχει η έμμισθη δικηγόρος του Δήμου Μαραθώνος, η οποία θα είναι υπεύθυνη τήρησης ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου δικηγόρου. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο με ένταλμα από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το ωράριο απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και τη βεβαίωση άσκησης θα χορηγεί η έμμισθη δικηγόρος του Δήμου μας.
Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση

Αριθμ. 5473 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 151/25.01.2017

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Μαραθώνα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Μαραθώνος, σε ένα (1) άτομο.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησης του σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013). Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 31η Ιανουαρίου και την 30η Ιουλίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην σελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι της μιας θέσης, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Μαραθώνος, με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερησίας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψηφίου δικηγόρου είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Μαραθώνος. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως