Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αριθ. 29605 οικ. – ΦΕΚ B 1394 – 19.05.2016

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον ανώτατο αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους:

i) για το έτος 2016, σε ενενήντα έξι (96) άτομα,

ii) για το έτος 2017, σε ενενήντα τέσσερα (94),

iii) για το έτος 2018, σε ενενήντα ένα (91) και

iv) για το έτος 2019, σε ογδόντα εννέα (89) άτομα.

2. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως.

3. Η με αριθ.2/27866/0022/22−6−2004 (Β ́ 993) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ