Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου προσκαλεί:Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αρ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.maroussi.gr).

Ημερομηνία έναρξης υποβολή αιτήσεων: 11/05/2018

Ημερομηνία λήξης υποβολή αιτήσεων: 21/05/2018

Ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης άσκησης των επιλεγέντων με την παρούσα πρόσκληση ασκουμένων δικηγόρων είναι η 1η Ιουνίου 2018.

Οι κενές θέσεις ασκουμένων δικηγόρων είναι δύο (2) και θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου.

Η μηνιαία αποζημίωση ασκουμένων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση του παρουσιολογίου των ασκουμένων θα έχει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων θα είναι οκτώ ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της εν λόγω Δ/νσης. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.
Οι ασκούμενοι έχουν το δικαίωμα παράστασης, κατά τα οριζόμενα στο άρ. 12 του ν.4194/2013.

Η διαδικασία επιλογής ορίζεται ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω Πρωτοκόλλου του Δήμου Αμαρουσίου στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr).
Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου δικηγόρου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση (υπόδειγμα) συνυποβάλλονται: σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Σε περίπτωση μη εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο ασκουμένων, συνυποβάλλεται αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άσκησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση. Τα ονόματα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.maroussi.gr).

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr) στις 11.05.2018.

 

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου (Αριθμ. 74105 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3830/02.11.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τις θέσεις των υποψήφιων δικηγόρων για το έτος 2017 και για κάθε έτος εφεξής, που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, σε επτά (7) άτομα,
β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχής αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιουνίου και 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους,
(γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος – και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνόςΒ. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Αμαρουσίου και θα υποβάλλονται , μέσω του Πρωτοκόλλου, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και θα υποβάλλουν συνημμένα βιογραφικό τους σημείωμα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Τα ονόματα των επιλεγέντων ασκούμενων δικηγόρων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Οι ασκούμενοι έχουν το δικαίωμα παράστασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.4194/2013.

Δ. Την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση του παρουσιολογίου των ασκουμένων θα έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων θα είναι οκτώ ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της εν λόγω Δ/νσης. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 74105 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3830/02.11.2017)