Πρόσληψη δημοσιογράφων στη ΔΕΠΘΕ δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη δημοσιογράφων στη ΔΕΠΘΕ δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

106 Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (με ειδίκευση στο τοπικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ) Οκτώ μήνες (8) 1

107 Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (με ειδίκευση στις διαδικασίες τηλεοπτικής παραγωγής) Οκτώ μήνες (8) 1

108 Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (με ειδίκευση στο τοπικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ) Οκτώ μήνες (8) 1

109 Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (με ειδίκευση στις διαδικασίες τηλεοπτικής παραγωγής) Οκτώ μήνες (8) 1

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2019 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ωράριο πρωτοκόλλου καθημερινές 08:00 – 15:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, Γραμματεία Πρωτοκόλλου (υπόψη επιτροπής ΣΟΧ/2019).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εκπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310- 261100 κα Ε. Σαλώνη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25/02/2019

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2019 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ (www.fm100.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης στο δημαρχιακό μέγαρο