Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Διονύσου

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Διονύσου

Ορίζεται ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του δήμου Διονύσου

Αριθμ. 77394 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B 4292/27.11.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Διονύσου

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:

α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου, σε δυο (2) άτομα,

β. το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιουνίου και 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους,

γ. τη μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και,

δ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν διανύσει το πρώτο εξάμηνο της προβλεπόμενης 18μηνης άσκησής τους, θα υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) Αριθμό Μητρώου ασκουμένου με βεβαίωση ότι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο της άσκησής τους, γ) ότι, εφόσον επιλεγούν, αποδέχονται τη θέση και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της, δ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Τέλος στην αίτηση επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών γίνεται με κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Διονύσου. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως