Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Καθορίζεται ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού – ΑργυρούποληςΑριθμ. 63764 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3726/31.08.2018
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε δυο (2) άτομα,

β. το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον  έξι (6) μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 16η Μαρτίου και 16η Σεπτεμβρίου κάθε έτους,

γ. τη μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και,

δ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων, σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμά τους.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως