Προσλήψεις στο δήμο Παλαιού Φαλήρου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ και ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ
Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τρία (3) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στη Μαρίνα Φλοίσβου, µε αντικείµενο την εκτέλεση των έργων: 1. Επίβλεψη και επιτήρηση για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των χρηστών του µαζικού προγράµµατος αθλήσεως εντός των κολυµβητικών δεξαµενών, της υλοποίησης των προγραµµάτων εκµάθησης κολύµβησης και Aqua Aerobic σε ενηλίκους, 2. Κάλυψη των αναγκών λειτουργίας ιατρείου προς αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών και παροχή πρώτων βοηθειών σε αθλητές και αθλούµενους, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µηνών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες