Προσλήψεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Προσλήψεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που εδρεύουν στο Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

16 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ.
18 ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Αν. Τσόχα 15-17 , Τ.Κ.11521, Αμπελόκηποι.

Iστοσελίδα: http://attik.pde.sch.gr email: [email protected] Πληροφορίες: Δημ. Στραβολαίμου τηλέφωνο: 210 6464193 FAX: 210 6450609

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Αν. Τσόχα 15-17 ,Τ.Κ.:11521 Αμπελόκηποι), στα καταστήματα των υπηρεσιών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας (Λ. Κηφισίας 14-16, Τ.Κ.:11526 Αθήνα),Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας (Θηβών 401, Τ.Κ.: 12243-Αιγάλεω), Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Δ’ Αθήνας (Λ.Συγγρού165-Τ.Κ.:17121-Ν.Σμύρνη), Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής(Ρήγα Φεραίου 70,Τ.Κ.:19200-Ελευσίνα), καθώς και στο χώρο των δημοτικών καταστημάτων των δήμων (Αθηναίων, Ηλιουπόλεως, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ιλίου και Ελευσίνας), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.