Προκήρυξη διαγωνισμού για προσλήψεις Γραμματέων δικαστηρίων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Α. Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 22 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 9 του ν.4798/2021 (Α΄ 68) για το διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων. Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, πλην της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η οποία αρκεί να συντρέχει κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή. Τα κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή. Εν ενεργεία δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

2. Η σωματική και ψυχική υγεία του υποψηφίου πιστοποιείται, αντιστοίχως, με γνωματεύσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α’ 26)] και β) ψυχιάτρου Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του (αρ.20 παρ.3 του ν.5001/22). Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών ή ψυχικών δεξιοτήτων του υποψηφίου, εξετάζεται κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των καθηκόντων του ως δικαστικού υπαλλήλου. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία και η σωματική και ψυχική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

II. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ (Παρ. 2,3, 4 και 5 του Άρθρου 22 του ν. 4798/2021 – Α΄ 68)

1. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (άρθρ. 22 παρ. 4 του ν. 4798/2021) πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα και με το άρθρο 3 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232).

2. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (άρθρ. 22 παρ. 3 του ν. 4798/2021) το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα και με το άρθρο 4 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232).

3. Για τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ το ως άνω τυπικό προσόν καλύπτεται, επίσης (άρθρ. 22 παρ. 5 του ν.4798/2021):

α) από κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α` 149), όπως ισχύει,

β) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α` 78), όπως ισχύει,

γ) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010(Α` 78), όπως ισχύει,

δ) κατόχους τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α` 178),

ε) κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα π.δ. 40/1986 (Α` 14), 84/1986 (Α` 31), 97/1986 (Α` 35), 98/1986 (Α` 35), 53/2004 (Α` 43), 40/2006 (Α` 43) και την υπό στοιχεία Α4/5226/1987 (Β` 613) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

IΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ και ΤΕ) ως πρόσθετο τυπικό προσόν απαιτείται (άρθρ. 22 παρ. 6 του ν. 4798/2021) η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232).

2. Ξένη γλώσσα:

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής (άρθρ. 22 παρ. 7 του ν. 4798/2021), η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Β. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

ΙΙ. Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

5. Ποινικό Μητρώο.

6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.

7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

8.Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους

9. Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου (βλ. ανωτ. υπό Ι. 2)

10. Πτυχίο ή δίπλωμα (βλ. ανωτ. υπό ΙΙ), από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να διαγωνιστεί.

11. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (βλ. ανωτ. υπό IΙΙ. 1).

13. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (βλ. ανωτ. υπό ΙΙΙ.

2). Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου.

ΙΙΙ. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 31-08-2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 14-09-2023

 

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης