ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης. Πρόσληψη Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα

Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Γ’ ή Β’ Βαθμίδας @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες