Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου. Προσλήψεις

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/375883/21792/5306 – ΦΕΚ B 2936 – 31.12.2015
Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ότι, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου», απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και της παρ. 8, του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και καθορίζουμε για το έτος 2015−2016 τον αριθμό του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
 ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  Έως 4
ΜΗΝΕΣ
 10
 ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ  Έως 4
ΜΗΝΕΣ
 2
 ΥΕ  ΒΟΗΘΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ
 Έως 4
ΜΗΝΕΣ
 3

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι δαπάνες μισθοδοσίας θα καλυφθούν από ίδια έσοδα του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ