Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Φυλής

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Φυλής

Ορίζεται ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, σε δέκα (10) άτομαΆσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Φυλής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, σε δέκα (10) άτομα,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους,

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Φυλής εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκούμενου, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο,  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Φυλής, με την παρουσία των ενδιαφερομένων.

Τα ονόματα των επιλεγέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και απασχόλησης των υποψήφιων είναι, ελλείψει Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Δ. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται βάσει του παρουσιολογίου, με ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 871/13.03.2018)