Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Πατρέων

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Πατρέων

Ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων
Αριθμ. 43793 – ΦΕΚ Τεύχος B 2196/07.06.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πατρέων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων, σε πέντε (5) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 16η Ιουνίου και 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους,

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μηνός, βάσει του παρουσιολογίου, κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο εγγράφως, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) του Δήμου Πατρέων εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται, αντίγραφα τίτλων σπουδών και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

(α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

(β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

(γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησης τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησης τους.

Επίσης, στην αίτηση επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης 18μηνης άσκησης πριν το πέρας της 6μηνιαίας άσκησης στο Δήμο.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι των πέντε (5) θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Πατρέων, με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. To ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες του Γραφείου Νομικών Συμβούλων.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης τους, θα είναι ο προϊστάμενος δικηγόρος του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου μας.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως